Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία Στατιστικά

 

SIMULATOR - Πληροφορίες

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΝΣΚ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

e - ΠΕΜΕΝ 

 

Εισαγωγή μελών

Username

Password

 

 

Πληροφορίες για την συμμετοχή

στα μαθήματα του

Engine-room Resource Management (ERM)

 

1

Η ΠΕΜΕΝ προχωράει στην συνεχή και διαρκή δημιουργία τμημάτων δωρεάν παρακολούθησης και άνευ κόστους συμμετοχής στην απόκτηση του πιστοποιητικού Engine-room Resource Management ERM) για τα μέλη της. The PEMEN progresses in the continuous and constant creative department receive free and cost-free participation to the certificate Engine-room Resource Management for its members.

2

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Participants can be ONLY the cash neatly members of the Association

3

Η συμμετοχή και παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Participation and Monitoring is FREE and has none economically burden for participants.

4

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ατόμων που δεν είναι μέλη του Σωματείου μας. Prohibited the participation in any way for persons who are not members of our Association.

5

Απαγορεύεται η συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους ή μη μέλους με χρηματικό αντίτιμο. Prohibited the participation of any member or non-member with financial compensation

6

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό υπό την μορφή CD που περιέχει το σύνολο της πιστοποιημένης διδακτικής ύλης καθώς και μικρές εφαρμογές μηχανοστασίου υπό την μορφή video. Το σύνολο των εκπαιδευτικών σημειώσεων είναι στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. During the course of the training, participants will receive educational materials in the form of CD that contains the entire certified curriculum and small engine faults applications in the form of video. The set of training notes are in English and Greek language.

7

Η εκπαίδευση είναι πιστοποιημένη με βάση τον DNV και την STCW 2010. The training is certified by the DNV and STCW 2010.

8

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το Transas 5000 ERM και οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι απο την Transas Marine International. The software used is the Transas 5000 ERM and instructors are certified by the Transas Maritime International.

9

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι συνολικά 30 ώρες και διαρκεί 5 ημέρες με 6 ώρες ανά ημέρα. The training duration is a total of 30 hours and lasts 5 days with six hours per day.

10

Η εκπαίδευση ξεκινά κάθε Δευτέρα και τελειώνει την Παρασκευή. Τα τμήματα είναι αρχικά απογευματινά. The training starts on each Monday and ends on each Friday. Components are initially afternoon.

11

Για το 2013 θα υπάρχουν και καλοκαιρινά τμήματα. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο site της ΠΕΜΕΝ. For 2013 there will be and extra summer sections. There will be announcement on the site of PEMEN.

12

Για σχετική ενημέρωση και προγραμματισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο simulator@pemen.gr, ή τηλεφωνικά στα 210-4115260, 210-4123721, 210-4179144, ή στέλνοντας fax στο Fax: 210-4122606, καθημερινά 0900 1600. For related information and scheduling please contact sending relevant message at simulator@pemen.gr , or telephone to 210-4115260, 210-4123721, 210-4179144 or send fax to Fax: 210-4122606, daily 0900 - 1600

13

Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει την δική του θέση (ΗΥ, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) και εκτελεί όλες τις εργασίες. Οι εργασίες χωρίζονται σε Main Engine, Electrical, Auxiliary. Each student has his own place (PC, monitor, keyboard, mouse) and performs all tasks. The exercises are divided into Main Engine, Electrical, Auxiliary faults.

14

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Students can arrange their financial obligations via post or through bank account.

 Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες σας, κάντε κλικ εδώ. If you want to check out your financial state, click here

15

Τα δικαιολογητικά  που οφείλεται να αποστείλετε στην ΠΕΜΕΝ για την εγγραφή σας, μπορείτε να τα στείλετε στο simulator@pemen.gr σε μορφή pdf, να τα ταχυδρομήσετε στα γραφεία μας ή να τα καταθέσετε οι ίδιοι ή κάποιος αντιπρόσωπος σας. The supporting documents should send to PEMEN for recording, you can send them to simulator@pemen.gr in format pdf or can be mailed to our offices or to submit themselves or by someone your agent.

16

Η γραμματεία ΠΑΝΤΑ επαληθεύει την οριστική συμμετοχή σας την Πέμπτη πριν την εβδομάδα έναρξης του σεμιναρίου. The Secretariat ALWAYS verifies your final participation on the Thursday before the start week of the seminar.

17

Το σύνολο των απουσιών που επιτρέπεται να κάνετε είναι το 10% του συνολικού κύκλου. The total number of absences permitted to do is 10% of the cycle total hours.